นายวิทยา ตั่นยืนยง ผูัอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการ ในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของนายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

งานการเงิน และงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live กรมบัญชีกลาง ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวิทยา ตั่นยืนยง ผูัอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของนักเรียน นักศึกษา ครู ศิษย์เก่าและศิลปิน "ศิลป์เบอะนิ" What’s up Art โดยนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ท่านผู้มีเกียรติ ศิลปิน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมของวิทยาลัย์

นายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยครูแผนกวิชาการโรงแรม ร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูงประเภททุน 2 ปี (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม
นางสาวสูรยานี บาราเฮง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
และโภชนาการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2566
ประจำปีการศึกษา 2567 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมนพเก้า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมกับสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานีดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการด้วยพื้นฐาน
อาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายยุทธนา โกสุธรรม รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรในพิธีปิด พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับเกียรติบัตรจากการดำเนินกิจกรรม
ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมของวิทยาลัย

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในโอกาส
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 น.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมรวมน้ำใจ ให้ชีวิตกับชาวไทยทุกคน ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโชว์รูมพิธานสแควร์ หน้าเทศบาลเมืองปัตตานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาการตรวจรับงานการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น งวดที่ 3
โดยนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการประชุม
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ สถานที่ก่อสร้างอาคาร และห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานทบทวน
และยกร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี
(พ.ศ. 2566 - 2570)
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเพื่อความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายนอกและมาตรฐานสากล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรม ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี  ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดปัตตานี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "อบจ.ปัตตานี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45 น. ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รวมพลังชาวอาชีวะปัตตานี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานนำกล่าว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หน้าเสาธงของวิทยาลัย

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีฟาฏอนี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เยี่ยมชมและให้กำลัง
ใจกับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้วย
พื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา ในโอกาสลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการติดตาม
และประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูงในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
ณ ห้องศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
Excellent Center

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ) ในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง และงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ร่วมดำเนินจัดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ เวทีกลาง สวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
งานวัดผลและประเมินผล และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่น
และเครื่องแต่งกาย ร่วมหารือกับครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 (จังหวัดปัตตานี) เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน ในโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
นายยุทธนา โกสุธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครู
และนักศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เข้าร่วมกิจกรรม Workshop: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2566
ณ ห้อง Auditorium ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ครั้งที่ 5/2566 และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควร
ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "รำลึกพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.49 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี์์ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมสร้างแรงจูงใจเข้าสู่วิชาชีพ การโรงแรม โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการประชุมหารือภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาปรับหลักสูตรร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และอาชีวศึกษา" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้แทนสถานประกอบการ ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์์ี
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ครั้งที่ 5/2566 และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติกรรมการคัดเลือกครู
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการอบรมพัฒนาส่งเสริม
อาชีพผู้ประกอบการ ร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยครู และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ี คณะครู ภาควิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการ
ร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการด้วยพื้นฐานอาชีพ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมของวิทยาลัยีี์ี

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง สวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ
การลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการติดตามและประเมินการทำงานให้แก่่
สถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โดยนายธนพล ขุนเชื้อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในที่ประชุม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมของวิทยาลัยีี์ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีไหว้ครู ระลึกพระคุณครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Centerี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับงานการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น งวดที่ 2 โดยนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพฯ และสถานที่ก่อสร้างอาคารี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายยุทธนา โกสุธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน หัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการ และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
หารือการดำเนินโครงการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
แนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566ีี์

กิจกรรมประมวลผลความรู้และประสบการณ์หลังการฝึกทักษะวิชาชีพ
ในหน่วยงานและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน”ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2565 ของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และงานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ แขวงทางหลวงชนบทปัตตานีี์ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2566 โดยบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมประมวลผลความรู้และประสบการณ์หลังการฝึก
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงานและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน”
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ของภาควิชาดิจิทัลกราฟิก
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาี์ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำวิดีโอ Best Practice ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชา ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัดสงขลา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี์ี

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมของวิทยาลัย

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมสถานศึกษา
โครงการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำ
นักศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา ปี 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูภาควิชาดิจิทัลกราฟิกเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ งานวางแผนและงบประมาณ งานการเงิน และงานพัสดุ เข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู และเจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตรวจบุคลิกเครื่องแต่งกาย และจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูภาควิชาอาหารและโภชนาการ และภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายเข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ จกรรมประมวลผลความรู้และประสบการณ์หลังการฝึกทักษะวิชาชีพ
ในหน่วยงานและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน” ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2565 ของภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำภาควิชา

กิจกรรมประมวลผลความรู้และประสบการณ์หลังการฝึกทักษะวิชาชีพ
ในหน่วยงานและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน”
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ของภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

กิจกรรมประมวลผลความรู้และประสบการณ์หลังการฝึกทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงานและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน”
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ของภาควิชาการบัญชี
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการคัดเลือก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

นางพรพิสุทธิ์ ดอนสีดา ครูภาควิชาการโรงแรม พร้อมด้วยนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมการจับจีบผ้าให้กับบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

นายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางานและครูภาค
วิชาการโรงแรมเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์
ข้อมูลและถอดบทเรียนการทำงาน สถานศึกษา รุ่น 5

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมของวิทยาลัย
               
               
               
   

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566
โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้ารับการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมของวิทยาลัย

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ ค้าขึ้น เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
และสถาบันการอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

[ดูเพิ่มเติม]

   

นางสาวกวิสรา อับดุลลาติฟ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวโนรลี มะ ครูภาควิชาฯ นำนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) เข้ารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี และบริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ
รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนาวสาวกาญจนา ศิริบุญมี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Face Live
ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

[ดูเพิ่มเติม]

   

คณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยครูภาควิชาการโรงแรม กำกับ ดูแล ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน
ของนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประเภททุน 2 ปี (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรมีี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการ ร่วมประเมินครูผู้ช่วย 9 ท่าน ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีการเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวดุอาร์ กล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา และครูศิริวรรณ เพ็งสง หัวหน้างานกิจกรรมฯ พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566์

[ดูเพิ่มเติม]

   

นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร พร้อมด้วยนางสาวศศิธร แสนปินตา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งและปฏิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 26-27 โรงเรียนจ้องฮั้ว และหน่วยที่ 6 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นางสาวพิมญาดา เกตรักทอง พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล และนางสาวศศิธร แสนปินตา ครูภาควิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา์

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำภาควิชา ออกแนะแนวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม2565 ณ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จังหวัดปัตตานี ์

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

[ดูเพิ่มเติม]

   

คณะครูภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับฟังคำแนะนำเรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นผู้ให้คำปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (223)์

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 6/2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และงานวางแผนและงบประมาณเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคใต้ ของสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู ร่วมต้อนรับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปน.150 ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยนายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้นได้ลงสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สถานศึกษาขนาดกลาง โดยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการประเมิน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัย

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สถานศึกษาขนาดกลางและใหญ่ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายชิตคุณ ศุภกุล พร้อมด้วยนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการ ดำเนินการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการ
ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
สถานศึกษาขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลาี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ รับมอบนโยบายจากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและนำเสนอรูปแบบองค์กรไร้กระดาษ (Paperless) ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่นิด เชิดพระเดช มารดาของนางสาวดลฤดี บุญประกอบ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) จังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา บาเหาะ หัวหน้างานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการประกวด/
ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี
ประจำการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโกงกาง วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่นิด เชิดพระเดช มารดาของนางสาวดลฤดี บุญประกอบ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) จังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำภาควิชา ออกแนะแนวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมตอนปลาย (ม.6)

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบด
ีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ "ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานและสถานประกอบการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะดำเนินงานเข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำภาควิชา ออกแนะแนวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเข้าสังเกตและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ดำเนินการโดยจังหวัดปัตตานี ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมการลงลายมือชื่อจัดทำแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงิน (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ นายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมของวิทยาลัย

[ดูเพิ่มเติม]

   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำนโยบายจากว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี นายชิตคุณ ศุภกุล และนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ และห้อง Excellent Center

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 The 2nd National and International Conference on Research and Innovation of Institute of Vocational Education : Southern Region 3“Innovation for Community and Society Development” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. และปวส. ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการตลาด 214

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก ระดับ ปวช. และทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 และ 231

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. และทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี 2 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   


นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยนางศิริวรรณ เพ็งสง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา และนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจําปีการศึกษา 2565
ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าภาควิชา ครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัย

[ดูเพิ่มเติม]

   


นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ ทำหน้าที่คณะกรรมการ
บริหาร อวท. ระดับภาค ภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาตใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ จังหวัดชุมพร ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

[ดูเพิ่มเติม]

   


นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
หน้าที่ คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับชาติ ร่วมดำเนินการอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 9 ดำเนินการโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ทำหน้าที่ คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับชาติ
เข้าร่วมการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ
เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
และคณะดำเนินงานเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายฐิติพันธ์ นวลนิล หัวหน้างานอาคารสถานที่ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 2/2565 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ดำเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
และนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
โดยดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รองผู้อำนวยการ แขกผู้มีเกียรติ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี์
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดขบวนอัญเชิญและเฉลิมฉลอง
สถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมเดินขบวน
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชาการตลาด ปีการศึกษา 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูประจำภาควิชาการตลาดเข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลอง สถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา และพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565

[ดูเพิ่มเติม]

   


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ีดำเนินการประชุมเพื่อหารือ
การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
[ดูเพิ่มเติม]

   


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนเข้าเรียนและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วยรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักศึกษา ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการ ในการประเมินนางสาวรุจิรา บาเหาะ ตำแหน่ง ครู เพื่อขอมีวิทยฐานะ เป็นตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ "โรตีกรอบ" ตราครัวอาชีวะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ในการประเมินนายฮะฟีซุดดีน เจะมุ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็นตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี บริการน้ำดื่มให้กับข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาการโรงแรม ในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และลานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เข้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย นายปนัส ศรีภูวนาถ นักศึกษา และผู้ปกครอง
เข้ารับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยนายธนพล ขุนเชื้อ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
และนางสาวอาอีเซาะห์ ปาโห๊ะ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง
ร่วมตรวจสอบพื้นที่และประชุมเพื่อหารือกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
พื้นที่ที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี
ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปิตูมุดี
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยนายปนัส ศรีภูวนาถนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2564และผู้ปกครอง เข้าลงทะเบียนรายงานตัว
เพื่อรับฟังคำชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
และรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา

[ดูเพิ่มเติม]

   

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ร่วมแสดงความยินดีกับนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี
รองผู้อำนวยการ กล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีผู้บริหารจาก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ท่านผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดี ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
"ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์" ครั้งที่ 40ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนางสาวกมลทิพย์ ทองสุข หัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการ
เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในที่ประชุม ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วย นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายภาพ
หมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายถวายอารักขาและความสงบเรียบร้อย ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ในวันอาทิตย์
ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ณ ห้องปทุมทิพย์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ เข้าให้กำลังใจครู
และนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ
ตรา ครัวอาชีวะ พร้อม เครื่องดื่มชาชัก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 ระหว่างวันที่
27-28 สิงหาคม 2565 ณ จุดบริการอาหารเครื่องดื่ม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธาน จังหวัดปทุมธานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา" ภายใต้โครงการพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
โดยได้รับเกียรติจากดร.ฮามีด๊ะ มูสอ อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
[ดูเพิ่มเติม]