แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดาวน์โหลดเอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการ
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 -2568) ยุทธศาสตร์ สอศ และอื่นๆ
  แผนปฏิบัติการประจำปี จุดเน้น โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
  แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ (ใบสรุปปะหน้า)
  แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แบบฟอร์มโครงการหลัก
  แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มกิจกรรมภายใต้โครงการหลัก(กิจกรรมย่อย)
  รายงานผลการปฏิบัติงาน คำของบประมาณ (จชต.)
  เผยแผร่รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุฝึก) หน้า1
  เผยแผร่รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุฝึก) หน้า2
  เผยแผร่รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายหรืองาน)
      แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้า
      แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม(รายงานสรุปผลหน้าเดียว)
      แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนวัสดุการศึกษา
      แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนงานโครงการ
         
  จุดกระจายสัญญานการให้บริการ WiFi ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี การดำเนินงานกรอกข้อมูลในระบบ V-cop.go.th ประจำปีการศึกษา 2564
  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ คู่มือการใช้งาน v-cop.go.th
  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมระบบเครือข่ายมีปัญหา แบบฟอร์มสรุปข้อมูลฯ ระดับชั้น ปวช.3-64
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ปีการศึกษา 2561 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลฯ ระดับชั้น ปวส.2-64
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ปีการศึกษา 2562    
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ปีการศึกษา 2563    
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ปีการศึกษา 2564    
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา_2561(23 ก.พ.2561)
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (21 มิ.ย.61)
  เอกสารทางวิชาการ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   
    เล่มที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษา(ปรับปรุง 30 ส.ค. 61)

เล่มที่ 2 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2(ปรับปรุง 22 ม.ค.63)

เล่มที่ 3 คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2(ปรับปรุง 22 ม.ค.63)
  รายงานการประเมินตนเอง
   
    SAR ปีการศึกษา 2561 SAR ปีการศึกษา 2562 SAR ปีการศึกษา 2563
   
    SAR ปีการศึกษา 2564 SAR ปีการศึกษา 2565 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR-Excellent 2565
   

คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

   
   

มาตรฐานการศึกษา 2563

คุ่มือประกันฯ 2563 คู่มือประเมินฯ 2563
       
    คู่มือติดตามฯ 2563    
   
    คุ่มือประกันฯ 2564 คู่มือประเมินฯ 2564 คู่มือติดตามฯ 2564
       
    คู่มือภาควิชา 2564    
  เผยแพร่รายงานการประเมินฯ    
   
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ระยะที่ 2 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ระยะที่ 1
เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
  >> ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ    
   
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานการประกันคุณภาพภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่ง เรื่อง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
คำสั่ง เรื่อง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
ปฏิทินการดำเนินงาน (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564)
ตารางกำหนดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ตารางกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
คำอธิบาย - เกณฑ์การประเมิน
เครื่องมือ 2564 (ปรับแก้ไขสาขา) ระดับสถานศึกษา
แนวทางการเขียนสรุปรายงาน รายข้อ-ระดับสถานศึกษา
แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลรางวัลและผลงานที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์ม 02 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (The Best Practitice)
แบบฟอร์ม 03 บันทึกข้อความ ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับบุคคล
แบบฟอร์ม 04 รายงานการประเมินตนเอง SAR_บุคคล 2564
แบบฟอร์ม 05 สรุปรายงานผล รายข้อ-ระดับสถานศึกษา
แบบฟอร์ม 06 บันทึกข้อความ-ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับภาควิชา
แบบฟอร์ม 07 รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับภาควิชา 2564 (ปรับปรุง)
แบบฟอร์ม 08 รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับภาควิชา (สามัญพันธ์) 2564 (ปรับปรุง)
  ผลงานวิจัยทางวิชาการ
   
การประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

รูปแบบการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

     
  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
   
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
  ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
    เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
    เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564
    เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ อศจ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564
    เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ อศจ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 
   

 

   

 

  ผลงานวิชาการ    
       
    นางสาวปัทมา วรรณลักษณ์ ครูแผนกวิชาเทโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    
         
         
  แบบฟอร์มบันทึก    
    แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งเล่มงานวิจัย    
         
 
  รายการเครื่องแบบและส่วนประกอบเครื่องแบบของนักเรียนนักศึกษา
  ใบสรุปโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย (สผ.1)
  แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)
  สรุปการส่งรายงานผลการฝึก (สผ.2)
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
   
   
ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณ
ให้กลุ่มธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
     
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
     
   
ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณ
ให้กลุ่มธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
   
 
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ธุรกิจของสำเร็จการศึกษา    
  การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้
    - ธุรกิจ CHIN JA! MALA
- ธุรกิจ Hijab Princess
- ธุรกิจ Sweet Yellow
- ธุรกิจ Tea Shaker
- ธุรกิจ ไอติมเย็นใจ
- ธุรกิจ R Bakery and Eatery
- ธุรกิจ Healthy Drinks
     
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
   
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลและการเขียนแผนธุรกิจ
  กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ 
  กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
  ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบการประเมินปีการศึกษา256 3)ระดับจังหวัด
  การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้
    - ธุรกิจ Healthy Drinks
- ธุรกิจ Need DIY
- ธุรกิจ PNVC Digital art
- ธุรกิจ R Bakery and Eatery
- ธุรกิจ Yanagi เห็ดทอดกรอบ
- ธุรกิจ ขนมชูโรส
- ธุรกิจ ผักก๊อบกอบ
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
   
  ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้ประกอบการสู่ตลาดดิจิทัล"
  กิจกรรมอบรมแผนธุรกิจ 
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
  กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ
  ประมวลกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะฯ 
  การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้