งานวานแผนและงบประมาณ

.........................................................................................................................

เอกสาร (1) ยุทธศาสตร์ สอศ และอื่นๆ
เอกสาร (2) แบบฟอร์มโครงการหลัก
เอกสาร (3) แบบฟอร์มกิจกรรมภายใต้โครงการหลัก(กิจกรรมย่อย)
เอกสาร (4) จุดเน้น โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอกสาร (5) คำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563-2564 (จชต.)
เอกสาร (6) สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสาร (7) แผนปฏิบัติงาน 2563 (ใบสรุปปะหน้า)
เอกสาร (8) แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุฝึก)
เอกสาร (9) แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุสำนักงาน)


.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185