หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีพุทธศักราช 2563 ระยะเวลา 3 ปี   ปีพุทธศักราช 2563 ระยะเวลา 2 ปี
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการบัญชี     สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางานการบัญช     สาขางานการบัญชี
  สาขาวิชาการตลาด     สาขาวิชาการตลาด  
  สาขางานการตลาด     สาขางานการตลาด
  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  
  สาขางานการจัดการสำนักงาน     สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
          สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     สาขางานการจัดการสำนักงาน
  สาขาวิชาการโรงแรม     สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดีจิทัล  
  สาขางานการโรงแรม     สาขางานธุรกิจดิจิทัล
               
ประเภทวิชาคหกรรม   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น     สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          
  สาขางานอาหารและโภชนาการ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
          สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)  
ประเภทวิชาศิลปกรรม     สาขางานแม่บ้านโรงแรม
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก     สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก     สาขางานส่วนหน้าโรงแรม
          สาขางานครัวโรงแรม  
          สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)  
          สาขางานเพื่อการท่องเที่ยว
               
        ประเภทวิชาคหกรรม
          สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
          สาขางานแพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
          สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
          สาขางานอาหารและโภชนาการ
          สาขางานอาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)
               
        ประเภทวิชาศิลปกรรม
          สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  
          สาขางานดิจิทัลอาร์ต
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาต่อ
 
ระัดับ ปวช. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตัน (ม.3)
     
ระัดับ ปวส. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
     
ระัดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
    ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
 
  การสมัครรอบทั่วไป
  สมัครผ่านเว็บไซต์ admission.vec.go.th (หรือกดเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครด้านบน)
  ผู้สมัครนำใบสมัคร และหลักฐานยื่นด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ณ ห้องงานทะเบียน
    อาคารเรียน 5 ชั้น 2 (ระดับปวส. ชำระค่าสมัครและคู่มือ 150 บาท)
  นำส่งหลักฐานการสมัครเรียน
  ใบสมัครที่ปริ้นจากเว็บไซต์ https://admission.vec.go.th (กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
    พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  แบบฟอร์มบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว)
  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน รบ. สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
    (กรณีไม่มี ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน แทน)
  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต ให้ใช้สำเนาใบมรณะบิดา/มารดา สำเนาใบสูจิบัตรของนักเรียนแทน
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  ดาวน์โหลดเอกเพิ่มเติม
  แบบฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
  แบบฟอร์มสมัครนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถ
    ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566