หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีพุทธศักราช 2563 ระยะเวลา 3 ปี   ปีพุทธศักราช 2563 ระยะเวลา 2 ปี
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการบัญชี     สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางานการบัญชี     สาขางานการบัญชี
  สาขาวิชาการตลาด     สาขาวิชาการตลาด  
  สาขางานการตลาด     สาขางานการตลาด
  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  
  สาขางานการจัดการสำนักงาน     สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
          สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     สาขางานการจัดการสำนักงาน
  สาขาวิชาการโรงแรม     สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดีจิทัล  
  สาขางานการโรงแรม     สาขางานธุรกิจดิจิทัล
               
ประเภทวิชาคหกรรม   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น     สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          
  สาขางานอาหารและโภชนาการ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
          สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)  
ประเภทวิชาศิลปกรรม     สาขางานแม่บ้านโรงแรม
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก     สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก     สาขางานส่วนหน้าโรงแรม
          สาขางานครัวโรงแรม  
          สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)  
          สาขางานเพื่อการท่องเที่ยว
หลักสูตรระยะสั้น          
  ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาที่เปิดสอน     สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     สาขางานแพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
  สาขาวิชาคหกรรม     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
  สาขาวิชาศิลปกรรม     สาขางานอาหารและโภชนาการ
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย     สาขางานอาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
        ประเภทวิชาศิลปกรรม
          สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  
          สาขางานดิจิทัลอาร์ต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
สาขางาน เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ