นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการ ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคใต้ ของสถานศึกษาขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา์

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำภาควิชา ออกแนะแนวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำภาควิชา ออกแนะแนวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม2565 ณ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จังหวัดปัตตานี ์

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

[ดูเพิ่มเติม]

   

คณะครูภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับฟังคำแนะนำเรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นผู้ให้คำปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (223)์

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 6/2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และงานวางแผนและงบประมาณเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคใต้ ของสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู ร่วมต้อนรับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปน.150 ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยนายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้นได้ลงสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สถานศึกษาขนาดกลาง โดยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการประเมิน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัย

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สถานศึกษาขนาดกลางและใหญ่ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายชิตคุณ ศุภกุล พร้อมด้วยนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการ ดำเนินการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการ
ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
สถานศึกษาขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลาี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ รับมอบนโยบายจากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและนำเสนอรูปแบบองค์กรไร้กระดาษ (Paperless) ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่นิด เชิดพระเดช มารดาของนางสาวดลฤดี บุญประกอบ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) จังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา บาเหาะ หัวหน้างานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการประกวด/
ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี
ประจำการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโกงกาง วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่นิด เชิดพระเดช มารดาของนางสาวดลฤดี บุญประกอบ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) จังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำภาควิชา ออกแนะแนวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมตอนปลาย (ม.6)

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบด
ีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ "ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานและสถานประกอบการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะดำเนินงานเข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำภาควิชา ออกแนะแนวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเข้าสังเกตและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ดำเนินการโดยจังหวัดปัตตานี ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมการลงลายมือชื่อจัดทำแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงิน (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ นายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมของวิทยาลัย

[ดูเพิ่มเติม]

   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำนโยบายจากว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี นายชิตคุณ ศุภกุล และนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ และห้อง Excellent Center

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 The 2nd National and International Conference on Research and Innovation of Institute of Vocational Education : Southern Region 3“Innovation for Community and Society Development” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. และปวส. ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการตลาด 214

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก ระดับ ปวช. และทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 และ 231

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. และทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี 2 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   


นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยนางศิริวรรณ เพ็งสง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา และนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจําปีการศึกษา 2565
ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าภาควิชา ครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัย

[ดูเพิ่มเติม]

   


นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ ทำหน้าที่คณะกรรมการ
บริหาร อวท. ระดับภาค ภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาตใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ จังหวัดชุมพร ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

[ดูเพิ่มเติม]

   


นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
หน้าที่ คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับชาติ ร่วมดำเนินการอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 9 ดำเนินการโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ทำหน้าที่ คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับชาติ
เข้าร่วมการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ
เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
และคณะดำเนินงานเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายฐิติพันธ์ นวลนิล หัวหน้างานอาคารสถานที่ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 2/2565 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ดำเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
และนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
โดยดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รองผู้อำนวยการ แขกผู้มีเกียรติ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี์
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดขบวนอัญเชิญและเฉลิมฉลอง
สถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมเดินขบวน
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชาการตลาด ปีการศึกษา 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูประจำภาควิชาการตลาดเข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลอง สถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา และพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565

[ดูเพิ่มเติม]

   


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ีดำเนินการประชุมเพื่อหารือ
การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
[ดูเพิ่มเติม]

   


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนเข้าเรียนและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วยรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักศึกษา ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายชิตคุณ ศุภกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการ ในการประเมินนางสาวรุจิรา บาเหาะ ตำแหน่ง ครู เพื่อขอมีวิทยฐานะ เป็นตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ "โรตีกรอบ" ตราครัวอาชีวะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ในการประเมินนายฮะฟีซุดดีน เจะมุ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็นตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

[ดูเพิ่มเติม]

   


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี บริการน้ำดื่มให้กับข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาการโรงแรม ในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และลานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เข้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย นายปนัส ศรีภูวนาถ นักศึกษา และผู้ปกครอง
เข้ารับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยนายธนพล ขุนเชื้อ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
และนางสาวอาอีเซาะห์ ปาโห๊ะ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง
ร่วมตรวจสอบพื้นที่และประชุมเพื่อหารือกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
พื้นที่ที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี
ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปิตูมุดี
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยนายปนัส ศรีภูวนาถนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2564และผู้ปกครอง เข้าลงทะเบียนรายงานตัว
เพื่อรับฟังคำชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
และรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา

[ดูเพิ่มเติม]

   

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ร่วมแสดงความยินดีกับนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี
รองผู้อำนวยการ กล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีผู้บริหารจาก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ท่านผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดี ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
"ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์" ครั้งที่ 40ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนางสาวกมลทิพย์ ทองสุข หัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการ
เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในที่ประชุม ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วย นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายภาพ
หมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายถวายอารักขาและความสงบเรียบร้อย ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ในวันอาทิตย์
ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ณ ห้องปทุมทิพย์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ เข้าให้กำลังใจครู
และนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ
ตรา ครัวอาชีวะ พร้อม เครื่องดื่มชาชัก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 ระหว่างวันที่
27-28 สิงหาคม 2565 ณ จุดบริการอาหารเครื่องดื่ม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธาน จังหวัดปทุมธานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา" ภายใต้โครงการพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
โดยได้รับเกียรติจากดร.ฮามีด๊ะ มูสอ อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
[ดูเพิ่มเติม]