วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านและหอพัก นักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคณะครู สาขาวิชาการโรงแรม พร้อมด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าเยี่ยมบ้านและหอพัก

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยหัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานทะเบียน
และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน
และทำประกาศค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ
ในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมประมวลผลความรู้
และประสบการณ์หลังการฝึกทักษะวิชาชีพz
ในหน่วยงานและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ร่วมดำเนินกิจกรรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 8/2566 ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาลูกเสือวิสามัญ 2 โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องศูนย์ความเป็นเลิศทาางการอาชีวศึกษา Excellent Center
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
และการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โดยนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าคณะวิชา
หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์