วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมกับสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานีดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการด้วยพื้นฐาน
อาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นายยุทธนา โกสุธรรม รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรในพิธีปิด พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับเกียรติบัตรจากการดำเนินกิจกรรม
ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมของวิทยาลัย

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในโอกาส
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 น.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมรวมน้ำใจ ให้ชีวิตกับชาวไทยทุกคน ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโชว์รูมพิธานสแควร์ หน้าเทศบาลเมืองปัตตานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาการตรวจรับงานการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น งวดที่ 3
โดยนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการประชุม
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ สถานที่ก่อสร้างอาคาร และห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานทบทวน
และยกร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี
(พ.ศ. 2566 - 2570)
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี