คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี์ี

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมของวิทยาลัย

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมสถานศึกษา
โครงการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำ
นักศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา ปี 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูภาควิชาดิจิทัลกราฟิกเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ งานวางแผนและงบประมาณ งานการเงิน และงานพัสดุ เข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู และเจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตรวจบุคลิกเครื่องแต่งกาย และจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูภาควิชาอาหารและโภชนาการ และภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายเข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ จกรรมประมวลผลความรู้และประสบการณ์หลังการฝึกทักษะวิชาชีพ
ในหน่วยงานและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน” ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2565 ของภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำภาควิชา

กิจกรรมประมวลผลความรู้และประสบการณ์หลังการฝึกทักษะวิชาชีพ
ในหน่วยงานและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน”
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ของภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

กิจกรรมประมวลผลความรู้และประสบการณ์หลังการฝึกทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงานและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน”
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ของภาควิชาการบัญชี
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการคัดเลือก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์