ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565
    ตารางเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ตารางเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
    ตารางเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ตารางเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
    ตารางเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ตารางเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
    ตารางเรียน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ตารางเรียน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
    ตารางเรียน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ตารางเรียน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564
    ตารางเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ตารางเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ตารางเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ตารางเรียน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ตารางเรียน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563
    ตารางเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ตารางเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ตารางเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ตารางเรียน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ตารางเรียน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ตารางเรียน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
 
  แบบฟอร์มวัดผล มส.    
  แบบฟอร์มวัดผลแก้ตัว 0    
  แบบฟอร์มโอนผลการเรียน    
  แบบฟอร์มรายชือนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน    
 
       
         
 
  ห้องเรียนออนไลน์ของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    
         
 
  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
       
 
  ใบสมัคร หลักฐานการสมัคร
  ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ใบสมัครตามแบบของสถาบันการอาชีศึกษาภาคใต้ 3 ที่กรอกข้อความสมบูรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
      หลักฐานการชำระงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
      สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)