ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
สาขางาน เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ