ทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ (ทุน จชต.)

-------------------------------------------------------------------------------------------

*** ประกาศผลคัดเลือก ทุน จชต ปี 2561***

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา (ทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้)
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561

วันเดือนปี

การปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ธันวาคม 2560 –
19 มกราคม 2561

รับสมัครนักศึกษาทุน

สถานศึกษา

22 มกราคม 2561

รายงานจำนวนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานศึกษา

24 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานศึกษา

26 มกราคม 2561

ตัวแทน อศจ. รับข้อสอบ

อศจ.

27 มกราคม 2561

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

สถานศึกษา

29 มกราคม 2561

ตัวแทน อศจ.ส่งคืนข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
และรับผลคะแนนสอบ

อศจ.
สถานศึกษา

31 มกราคม 2561

ทุกสถานศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อยืนยัน
ผลการสอบคัดเลือก

สถานศึกษา

2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

จชต.

10 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษายืนยันสิทธิ์ ปฐมนิเทศ ทำสัญญา รับทุน

สถานศึกษา

12 กุมภาพันธ์ 2561

สถานศึกษารายงานผลการยืนยันสิทธิ์ (รายงานตัว)
ของผู้ได้รับทุนปีการศึกษา 2561 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปยังศูนย์ประสานงาน (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี)

สถานศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- สรุปข้อมูลประกาศทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มเอกสารทุน

- แบบฟอร์มบันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ์

- แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้

- แบบรายงานผลการสอบนักเรียนขอรับทุน

- หนังสือยืนยันการรับทุน (แบบยืนยันสิทธิ์)

- แบบรายงานจำนวนนักศึกษารับทุน (รายงานผลการยืนยันสิทธิ์)

- สัญญารับทุนการศึกษา

- รายงานเลขบัญชีธนาคารและผู้ลงนามเบิกจ่าย