ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

.........................................................................................................................

- 18 ก.พ. 61 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง 10 ม.ค. 61

- 4 มกราคม 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

- 22 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- 6 ธันวาคม 2560 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 รายการ

.........................................................................................................................

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185