.........................................................................................................................

*** รายงานผล โครงการสถานศึกษาคุณธรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

*** รายงานผล โครงการสถานศึกษาคุณธรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185