ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

>> คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 

 

 
คู่มือนักเรียน นักศึกษา        

 

 

 

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 526 งานครูที่ปรึกษา)