ดาวน์โหลดเอกสาร / ฟอร์ม

ผลงานวิจัยทางวิชาการ
- การประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
- รูปแบบการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
- เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
- เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563
- เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
- เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิจัย 5 บท) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ อศจ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563
 
 
แบบฟอร์มบันทึก
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งเล่มงานวิจัย

 


 

 

 

........................................................................................................................


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 516 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์)