ผลงานคุณครู

.........................................................................................................................

 

.........................................................................................................................

e-folio (Google site)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

site

ภาควิชา การบัญชี

1

นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

gg.gg/krusupapon02

2

นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/KruTA999

3

นางสาวอุไร  ศันสนียเกษม

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

 

4

นางสิริญญา  ชูเชิด

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/krusirinyachu

5

นายอุุดม ใจบันทัด

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

gg.gg/udomjaibanthad

6

นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/krusolihah

7

นางศิริวรรณ เพ็งสง

ครู

gg.gg/Jaoying

8

นางสาวนารนี ดอเล๊าะ

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/krunaranee

9

นายณัฐชนน น้านิรัติศัย

ครูอัตราจ้าง

https://sites.google.com/site/krupetchk3/home

ภาควิชา การตลาด

10

นางวัชรี จำเนียรสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/krutukmig

11

นางดวงเนตร  เอี่ยมหงษ์เหม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

12

นางอรวี ใจบันทัด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/torawee

13

นายชาคริต สะแม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/chakritpn

14

นางสุนันทา แก้วศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/takruta

15

นางสาวสุมาลี บุญรังษี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/krulilllylee

16

นางณัฐฐาพร  สำนักเหยา

ครู

gg.gg/kruda8886

17

นางสาวอาอีเซาะห์ ปาโห๊ะ

พนักงานราชการ(ครู)

gg.gg/pahoh

18

นายวิศิษฎ์ อรุณพันธุ์

พนักงานราชการครู

gg.gg/sit2

ภาควิชา อาหารและโภชนาการ

19

นางสาวกมลทิพย์  ทองสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

gg.gg/

20

นางประกายแก้ว  ศุภอักษร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

gg.gg/kruprakaikaew

21

นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง

ครูผู้ช่วย

gg.gg/supim

22

นางสาวสูรยานี บาราเฮง

พนักงานราชการ (ครู)

gg.gg/KrooSayoung

23

นางสาวดีลา เถาะ

พนักงานราชการ (ครู)

gg.gg/KruDeela

24

นางสาวกมลรัตน์  ผ่องใส

ครูอัตราจ้าง

gg.gg/kruaomaomp

25

ว่าทีรต.หญิงวรรณสิริ  สุนทรกุมาร

ครูอัตราจ้าง

gg.gg/Krumuay

26

นางสาวศิศิธร  แสนปินตา

ครูอัตราจ้าง

gg.gg/Kruun

ภาควิชา การจัดการและเลขานุการ

27

นางจิรายุ สมัยชุม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/kruyujirayu

28

นางสาวสิตา หมุดแหล๊ะ

ครู คศ.1

gg.gg/krusita

29

นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี

ครูผู้ช่วย

gg.gg/Oilsiri28

ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30

นางสาวธิรรัตน์ บุญหา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/rat007

31

นางมีโฉนด สุปัตติ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/krumechanode

32

นางสาวปัทมา วรรณลักษณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/ppattamaa

33

นายอิสมาแอ จิใจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/tair1

34

นายอัสฮารีย์ หะยีซำซูดิน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/kru_us

35

นางสาวธัญญรัตน์  นุ่นแก้ว

พนักงานราชการ (ครู)

gg.gg/thanyarat

ภาควิชา การโรงแรม

36

นางมาเรียม  เจะมะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

https://sites.google.com/site/ggggkrumaiam/

37

นางสายันห์ ธรรมเจริญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/krusamung

38

นางสาวพรพิสุทธิ์  นวลนิล

พนักงานราชการ (ครู)

gg.gg/pornpisut

ภาควิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย

39

นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี

ครูผู้ช่วย

gg.gg/krualisaumoh

40

นางสาวศันสนีย์ มะมิง

พนักงานราชการ (ครู)

gg.gg/neeny

41

นางแวไมซาเราะ ราเหม

พนักงานราชการ ครู

gg.gg/Waemai

42

นางสาวซีตีแอเส๊าะ มูดอ

พนักงานราชการ(ครู)

gg.gg/kruseetee

43

นางสาวสุนิสา พงษ์ระโนต

พนักงานราชการ (ครู)

gg.gg/Sunisa33PN

ภาควิชา ศิลปกรรม

44

นางปานตา วิมลมิ่ง

ครู คศ.3

gg.gg/P-jack

45

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์

ครู คศ.2

https://sites.google.com/site/chatchaith2017/home

46

นางราตรี อิสสระโชติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

gg.gg/kruhnui

47

นายวรภัทร  ธุวสันติ

พนักงานราชการ(ครู)

gg.gg/K-tor

48

นางกรุณา บุญธรรม

ครู คศ.2

gg.gg/karudar

49

นายฮัสลี นิฮะ

ครู

gg.gg/haslee

ภาควิชา คหกรรม

50

นางสุวรรณา อรุณพันธุ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/tsuwanna

51

นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์สุเทพ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/pensipn

52

วีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์

พนักงานราชการ (ครู)

gg.gg/kpweerapong

สามัญ - สัมพันธ์

53

นายกุศล สารพร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/soldata

54

นายไพรัตน์   จาติเกตุ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/pairat3940

55

นางอาริยา   นพรัตรน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

56

นายมานิต เหล็มปาน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

gg.gg/krumanitle

57

นายปรีชา มณีรัตนโชติ

ครู

gg.gg/mathpnvc

58

นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์

ครู

gg.gg/kruzeetar

59

นายฐิติพันธ์ นวลนิล

ครูผู้ช่วย

gg.gg/krujoss2018

60

นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ

ครูผู้ช่วย

gg.gg/ding2018

61

นางสาวรุจิรา บาเหาะ

ครูผู้ช่วย

gg.gg/krurujirapvc

62

นางสาวนาตยา ประสมศรี

พนักงานราชการ (ครู)

gg.gg/kurnui2514

63

นางสาววรรณนิสา  บุญแก้ว

พนักงานราชการ (ครู)

gg.gg/bowannisabunkeaw

64

Ellen Sorrosa

Teacher

gg.gg/Ellen

 

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 526 งานแนะแนว)