ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

https://sites.google.com/view/personnelpnvc [ดาวน์โหลดเอกสาร งานบุคลากร]

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 523 งานบุคลากร)