ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

- แบบฟอร์มวัดผลแก้ตัว 0

- แบบฟอร์มรายชือนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน

- แบบฟอร์มวัดผล มส.

- แบบฟอร์มโอนผลการเรียน

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 525 งานวัดผลและประเมินผล)