>>> Link วีดีโอ : ผู้กู้ยืมดำเนินการ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ [ดูเพิ่มเติม]
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

- ใบสมัครขอทุนทั่วไป

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 526 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน)