ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

- 2 ก.พ. 2561 ประกาศผลการคัดเลือกทุนสำรอง (ทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

- 2 ก.พ 61 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

- 24 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตากรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2561

- 24 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ (ทุน จชต.) ปี 2561

 

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185
(ต่อ 526 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน)