ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

- เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 510 งานบริหารงานทั่วไป)