ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ [ดาวน์โหลด]

 

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185
(ต่อ 525 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)