>> ห้องเรียนออนไลน์ของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี<< [ดูเพิ่มเติม]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 525 งานสื่อการเรียนการสอน)