ดาวน์โหลดเอกสาร

1.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา_2561(23 ก.พ.2561)
2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (21 มิ.ย.61)
3.เอกสารทางวิชาการ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เล่มที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  
(ปรับปรุง 30 ส.ค. 61) 
เล่มที่ 2 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
(ปรับปรุง 22 ม.ค.63)
 
เล่มที่ 3 คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
(ปรับปรุง 22 ม.ค.63)
 
>> รายงานการประเมินตนเอง
 
SAR ปีการศึกษา 2561 SAR ปีการศึกษา 2562 SAR ปีการศึกษา 2563  
       
>> คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มาตรฐานการศึกษา 2563  คุ่มือประกันฯ 2563  คู่มือประเมินฯ 2563  คู่มือติดตามฯ 2563 
คุ่มือประกันฯ 2564  คู่มือประเมินฯ 2564  คู่มือติดตามฯ 2564  คู่มือภาควิชา 2564 
>> เผยแพร่รายงานการประเมินฯ
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ระยะที่ 2
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ระยะที่ 1
- เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
- เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานการประกันคุณภาพภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2564
- คำสั่ง เรื่อง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
- คำสั่ง เรื่อง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
- ปฏิทินการดำเนินงาน (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564)
- ตารางกำหนดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
- ตารางกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
- คำอธิบาย - เกณฑ์การประเมิน
- เครื่องมือ 2564 (ปรับแก้ไขสาขา) ระดับสถานศึกษา
- แนวทางการเขียนสรุปรายงาน รายข้อ-ระดับสถานศึกษา
- แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลรางวัลและผลงานที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2564
- แบบฟอร์ม 02 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (The Best Practitice)
- แบบฟอร์ม 03 บันทึกข้อความ ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับบุคคล
- แบบฟอร์ม 04 รายงานการประเมินตนเอง SAR_บุคคล 2564
- แบบฟอร์ม 05 สรุปรายงานผล รายข้อ-ระดับสถานศึกษา
- แบบฟอร์ม 06 บันทึกข้อความ-ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับภาควิชา
- แบบฟอร์ม 07 รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับภาควิชา 2564 (ปรับปรุง)
- แบบฟอร์ม 08 รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับภาควิชา (สามัญพันธ์) 2564 (ปรับปรุง)
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 520 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)