ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
 
ดาวน์โหลดเอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
1.ยุทธศาสตร์ สอศ และอื่นๆ
2.จุดเน้น โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
4.แบบฟอร์มโครงการหลัก
5.แบบฟอร์มกิจกรรมภายใต้โครงการหลัก(กิจกรรมย่อย)
6.แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุฝึก) หน้า1
7.แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุฝึก) หน้า2
8.แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายหรืองาน)
9.แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ (ใบสรุปปะหน้า)
10.คำงบประมาณประจำปีงบประมาณ(จชต.)
 

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 516 งานวางแผนและงบประมาณ)