ดาวน์โหลดไฟล์

>> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 -2568)
>> แผนปฏิบัติการประจำปี
- แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
>> รายงานผลการปฏิบัติงาน
เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
>> ดาวน์โหลดเอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการ
1.ยุทธศาสตร์ สอศ และอื่นๆ
2.จุดเน้น โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
4.แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ (ใบสรุปปะหน้า)
5.แบบฟอร์มโครงการหลัก
6.แบบฟอร์มกิจกรรมภายใต้โครงการหลัก(กิจกรรมย่อย)
7.คำของบประมาณ (จชต.)
8.แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุฝึก) หน้า1
9.แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุฝึก) หน้า2
10.แบบฟอร์มประมาณการ (ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายหรืองาน)
11.แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง
12.แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้า
13.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม(รายงานสรุปผลหน้าเดียว)
14.แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนวัสดุการศึกษา
15.แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนงานโครงการ

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 516 งานวางแผนและงบประมาณ)