งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

.........................................................................................................................

- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการ

-ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็น ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561

- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและ
การเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

- คณะครูและนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชะอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท อามานะห์ฟู๊ด และกลุ่ม เก๋บาติก ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

- โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชะอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 526 งานแนะแนว)