ดาวน์โหลดเอกสาร / ฟอร์ม

.........................................................................................................................

- รายการเครื่องแบบและส่วนประกอบเครื่องแบบของนักเรียนนักศึกษา

- ใบสรุปโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย (สผ.1)


- แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)

- สรุปการส่งรายงานผลการฝึก (สผ.2)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลและการเขียนแผนธุรกิจ
2. กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ
3. กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
4. ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
(รอบการประเมินปีการศึกษา256 3)ระดับจังหวัด

5.การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้
- ธุรกิจ Healthy Drinks
- ธุรกิจ Need DIY
- ธุรกิจ PNVC Digital art
- ธุรกิจ R Bakery and Eatery
- ธุรกิจ Yanagi เห็ดทอดกรอบ
- ธุรกิจ ขนมชูโรส
- ธุรกิจ ผักก๊อบกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
1.ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้ประกอบการสู่ตลาดดิจิทัล"
2. กิจกรรมอบรมแผนธุรกิจ  
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
4. กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิ 
5. ประมวลกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะฯ
6. การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้
 
 
 

 

........................................................................................................................


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 516 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)