ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

.........................................................................................................................

- จุดกระจายสัญญานการให้บริการ WiFi ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

- แบบฟอร์มแจ้งซ่อมระบบเครือข่ายมีปัญหา

- ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ปีการศึกษา 2561

- ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ปีการศึกษา 2562

- ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

........................................................................................................................


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 516 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)