ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

- ตารางเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- ตารางเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- ตารางเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- ตารางเรียน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- ตารางเรียน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 525 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)