ดาวน์โหลดไฟล์
.................................................

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- ตารางเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- ตารางเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- ตารางเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 - ตารางเรียน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- ตารางเรียน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ตารางเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ตารางเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ตารางเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ตารางเรียน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ตารางเรียน ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
 

 

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 525 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)