hit counters
 

 

 

 

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


** ข่าว ประกาศ **

- 18 ก.ย.62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานครูที่ปรึกษา)

- 16 ก.ย.62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งานทะเบียน)

- 10 ก.ย.62 รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

- 3 ก.ย.62 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

- 26 ส.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานบริการ (ด้านพัสุดุ)

- 20 ส.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)

- 14 ส.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)

- 10เม.ย.62ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

- 5เม.ย.62ประกาศผลผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อใน
ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

- 1เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทั่วไปและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

- 14 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษา)

- 15 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 (ตำแน่งนักงานบริหารทั่วไป ด้านวิชาการศึกษา)

*** สมัครเรียน***


 


กิจกรรมเปิดบ้าน R-Tani 2018
17-19 มกราคม 2561


รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์
ปี 2560


กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
คณะวิชาศิลปกรรม


รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2560


นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
รับประกาศ ปีการศึกษา 2560

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------

*** ******* ***

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

*** ประกาศผลทุน จชต. ปี 2561***

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- - ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)