>>กระทรวงศึกษาธิการ
>>สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
>>วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
>> วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
>>วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
>>วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและ
ประมงปัตตานี
>>วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
 

 

 

 

 


ข่าว Update !! กิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรอง ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข จัดทำ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564 - 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้าโปรแกรมวิชา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสปรึกษาหารือ เยี่ยมเยียนสถานศึกษา และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 12 ครั้งที่ 1/2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการ ร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ และหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน รับฟังการนำเสนอแผนการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต จากบริษัททริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด หรือ 3BB ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2564
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [ดูเพิ่มเติม]

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณที่รับผิดชอบประจำภาควิชา ภายในวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยครูประจำภาควิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัว ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
คณะครู ประจำภาควิชาสามัญสัมพันธ์ และภาควิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนสำเร็จรูป ในการจัดการเรียนการสอน
ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 [ดูเพิ่มเติม]
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)โรงเรียนบ้านน้ำดำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
 

 

 
 
 
ผู้อำนวยการ พร้อม รองผู้อำนวยการ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯเข้าร่วมการประชุม
และนำเสนอผลการดำเนินงาน
ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจัดการประชุมเครือข่าย
ครูแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน
และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)โรงเรียนเมืองปัตตานี ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]

ทีมข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ในโอกาสเข้ามาถ่ายทำข่าว ตามโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ความยาว 3 นาที ออกอากาศทาง NBT Yala และ NBT 2 HDโดยเข้าถ่ายทำ
ณ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]

ทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ในการถ่ายทำกระบวน
การจัดการเรียนการสอนภาควิชาอาหารและโภชนาการและรูปแบบ
การบริหารจัดการธุรกิจ"ร้านโรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ"
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 ภายในกิจกรรมหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม] รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาการตลาด นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เปิดสาขาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​ สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 [ดูเพิ่มเติม]
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่กรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดปัตตานี ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเกษียรสมุทรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ร่วมทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564 - 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 [ดูเพิ่มเติม]
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 จากการประกวดผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทย ภายใต้ Concept "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR" ในโครงการ CDD Young Designer Contest โดยครููที่ปรึกษา นางราตรี​ อิสสระโชติ
ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ในโอกาส
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัล "เสมา ตานี" ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รับมอบบันทึกข้อตกลง การใช้ทรัพยากรร่วมกันของส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ในการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา จากดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านพัฒนาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
  [ดูกิจกรรมวิทยาลัยฯ ย้อนหลัง]
       
 
>>จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>>> จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2563
>>> จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2563
>>> จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 

[27-03-63]รายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา2563
[27-03-63]ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชัวคราว ทำหน้าทีสอน
[25-03-63]ประกาศการดำเนินการเกียวกับ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2563
[19-02-63]รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563
[12-02-63]กำหนดการปฏิทินงานทะเบียน และงานวัดผล ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563
[ข่าวย้อนหลัง]
[14-05-63] เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562
[30-03-63] ตารางกำหนดการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[23-03-63] ตารางกำหนดการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[20-03-63] กำหนดสงเล่มวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที2 ปีการศึกษา2562
[ข่าวย้อนหลัง]
>>>
>>>
[ข่าวย้อนหลัง]
>>>
>>>
[ข่าวย้อนหลัง]