>>กระทรวงศึกษาธิการ
>>สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
>>วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
>> วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
>>วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
>>วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและ
ประมงปัตตานี
>>วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว Update !! ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าว Update !! วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และให้โอวาท ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ท่านผู้มีเกียรติ ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมของวิทยาลัย [ดูเพิ่มเติม]
ข่าว Update !! กิจกรรมพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (7 เมษายน 2564) [ดูเพิ่มเติม]

ข่าว Update !! กิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมจัดบริการอาหารมื้อกลางวันและเครื่องดื่ม ต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยนางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับและบริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึก โดยตัวแทนครู และตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้น ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา มอบพวงมาลัยแด่ครูที่ปรึกษา และการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และรั้วมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมของวิทยาลัย [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในวันอังคารที่ 6 เมษาย 2564
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
[ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบประกาศนียบัตร ของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการสอบสมิทธิภาพ ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะผู้บริหาร และครูผู้สอนหลักสูตรปริญญาตรี ต้อนรับนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ทำหน้าที่ผู้นิเทศการสอบฯ ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 231 [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)
ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ
[ดูเพิ่มเติม]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยคณะผู้บริหาร ครูประจำสาขาวิชา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประเมิน
ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องเรียนป.ตรี (331) [ดูเพิ่มเติม]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ขอชื่อชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาทักษะ] ของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินสรุปผลการเรียน แต่ละรายวิชาของครูผู้สอน ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ [ดูเพิ่มเติม]
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้ารับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการการนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จากเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานที่ประชุม ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 โดยนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ดำเนินการประชุม ชี้แจง การรายงานข้อมูลกรณีพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ของการตรวจพัสดุประจำปี โดยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำหน้าที่พัสดุของแผนกวิชา ฝ่ายฯและงานต่างๆ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครูภาควิชาการตลาด และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในโอกาสชี้แจงเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาและการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) ที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพฯ [ดูเพิ่มเติม]
นางกรุณา บุญธรรม ข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (จชต.) ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล และนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ และคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน ในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ให้กำลังใจและเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี "28 มีนา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่รองประธานกรรมการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการประเมินผลรายวิชาโครงการ ภาคการจัดนิทรรศการ (จัดแสดงผลงาน/ชิ้นงาน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยนางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่รองประธานกรรมการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
[ดูเพิ่มเติม]
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี วันที่ 16 มีนาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ ร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทน บริษัททริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด หรือ 3BB เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้ารับการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาค ภาคใต้ ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการประชุมคุณครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
เข้าร่วมการประกวดการอ่านบทกลอน/สุนทรพจน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ของจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 ในการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม" ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี์ [ดูเพิ่มเติม]
[ดูกิจกรรมย้อนหลัง]

 

 
 
ผู้อำนวยการ พร้อม รองผู้อำนวยการ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯเข้าร่วมการประชุม
และนำเสนอผลการดำเนินงาน
ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจัดการประชุมเครือข่าย
ครูแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน
และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)โรงเรียนเมืองปัตตานี
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]

ทีมข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ในโอกาสเข้ามาถ่ายทำข่าว ตามโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ความยาว 3 นาที ออกอากาศทาง NBT Yala และ NBT 2 HDโดยเข้าถ่ายทำ
ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]

ทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ในการถ่ายทำกระบวน
การจัดการเรียนการสอนภาควิชาอาหารและโภชนาการและรูปแบบ
การบริหารจัดการธุรกิจ"ร้านโรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ"
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 ภายในกิจกรรมหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม] รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาการตลาด นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เปิดสาขาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​ สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 [ดูเพิ่มเติม]
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่กรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดปัตตานี ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเกษียรสมุทรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ร่วมทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564 - 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 [ดูเพิ่มเติม]
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 จากการประกวดผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทย ภายใต้ Concept "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR" ในโครงการ CDD Young Designer Contest โดยครููที่ปรึกษา นางราตรี​ อิสสระโชติ
ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ในโอกาส
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัล "เสมา ตานี" ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รับมอบบันทึกข้อตกลง การใช้ทรัพยากรร่วมกันของส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ในการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา จากดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านพัฒนาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
  [ดูกิจกรรมวิทยาลัยฯ ย้อนหลัง]
       
 
 
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564[ดูเพิ่มเติม]
>>จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2564[ดูเพิ่มเติม]
>>จดหมายข่าวี ประจำสัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>>จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>>> จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2563
>>> จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2563
>>> จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 

[27-03-63]รายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา2563
[27-03-63]ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชัวคราว ทำหน้าทีสอน
[25-03-63]ประกาศการดำเนินการเกียวกับ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2563
[19-02-63]รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563
[12-02-63]กำหนดการปฏิทินงานทะเบียน และงานวัดผล ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563
[ข่าวย้อนหลัง]
[14-05-63] เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562
[30-03-63] ตารางกำหนดการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[23-03-63] ตารางกำหนดการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[20-03-63] กำหนดสงเล่มวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที2 ปีการศึกษา2562
[ข่าวย้อนหลัง]
>>>
>>>
[ข่าวย้อนหลัง]
>>>
>>>
[ข่าวย้อนหลัง]