นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีปิด ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การแข่งขันสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยฯ[ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ ปีการศึกษา 2565 โดยนายมหิศร ปัตนราษฎร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรังฯ และนางสาวอาอีเซาะห์ ปาโห๊ะ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรังฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ได้แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
ณ โรงเรียนต้นพิกุล ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และบริการชุมชนกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาลปัตตานี ใช้สถานที่ของวิทยาลัยเป็นจุดตรวจเชิงรุก ร่วมมือ ร่วมใจ กวาดล้างโควิด-19 (เชิงรุก ATK Vaccine Favipiravir) ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี[ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 นำคณะกรรมการประเมินความพร้อม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564[ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการประชุมยกร่างหลักสูตร และรับการประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้ให้แนวทางการดำเนินการยกร่างหลักสูตร และนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานกรรมการประเมินความพร้อม ร่วมด้วยคณะกรรมการประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (EXCELLENT CENTER)[ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบการแข่งขัน เข้าร่วมการประชุม
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์[ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้างานอาคารสถานที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.[ดูเพิ่มเติม]
นางสาวสุมาลี บุญรังษี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อสํารวจและคัดกรองนักเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานกรรมการประเมินความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน On site & Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 (เดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน
ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (EXCELLENT CENTER) และตรวจความพร้อมตามอาคารสถานที่ของวิทยาลัย[ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยประชุมรูปแบบ On-site และ รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google meet ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นางศิริวรรณ เพ็งสง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวณภัสสร ศรีภูวนาถ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา สหพันธ์นักเรียน นักศึกษา เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการโดยกองสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี
ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ และหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมภูผาเพชร โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา[ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]

นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครูประจำภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการยกร่างหลักสูตร เพื่อขออนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ระดับปริญญาตรี โดยนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
[ดูเพิ่มเติม]

นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นกรรมการประเมินนางสุทธภา เฟื่องฟูขจร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (จชต.)
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นำคณะครู ภาควิชาอาหารและโภชนาการ และภาควิชาการโรงแรม และบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมอาหารมื้อเย็นพร้อมเครื่องดื่ม บริการให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564) วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครูประจำภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมยกร่างพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โดยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษาภาควิชาอาหารและโภชนาการ และภาควิชาการโรงแรม เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (EXCELLENT CENTER) [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย และนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยครูผู้สอน รับมอบหนังสือหมวดวิชาภาษาอังกฤษ จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง จำนวน 50,141 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา นำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมวิชาชีพและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อไป
ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้
ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนการดำเนินงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564
ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูผู้รับผิดชอบ ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2564 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ดำเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นกรรมการประเมินนายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ รองผู้อำนวยการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมม่วงคราม 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และบริการชุมชนกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยให้ความอนุเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จำกัด ใช้สถานที่ของวิทยาลัยเป็นหน่วยเลือกตั้งประธานกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก กลุ่มอาชีวะ ทั้งนี้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้ทำการเลือกตั้งดังกล่าว ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนพัฒนาคนดี คนเก่งและมีความสุข เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ดำเนินการประชุมในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การฯ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 531 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมิน นางสาวภรณี ไชยนรินทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพื่อขอมีวิทยฐานะ เป็นตำแหน่งครูชำนาญการ
ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ของวิทยาลัยฯ
และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมิน นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพื่อขอมีวิทยฐานะ เป็นตำแหน่งครูชำนาญการ ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และครูที่ปรึกษา ส่งมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอีซูซุ ให้กับนายฮากิม เจ๊ะนิ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ภาควิชาการบัญชี
จำนวน 5,000 บาท ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานอาคารสถานที่ และยามรักษาการณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Sites" ให้กับครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) อาคารเรียน 6 [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมิน นางสาวธารารัตน์ บุญทวิโรจน์ ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพื่อขอมีวิทยฐานะ เป็นตำแหน่งครูชำนาญการ ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมิน นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพื่อขอมีวิทยฐานะ เป็นตำแหน่งครูชำนาญการ
ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]

[หน้าหลัก] หน้า 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20