หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีพุทธศักราช 2563 ระยะเวลา 2 ปี
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางานการบัญชี
  สาขาวิชาการตลาด  
  สาขางานการตลาด
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  
  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  
  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  
  สาขางานการจัดการสำนักงาน
  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดีจิทัล  
  สาขางานธุรกิจดิจิทัล
       
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)  
  สาขางานแม่บ้านโรงแรม
  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
  สาขางานส่วนหน้าโรงแรม
  สาขางานครัวโรงแรม  
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)  
  สาขางานเพื่อการท่องเที่ยว
       
ประเภทวิชาคหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  สาขางานแพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
  สาขางานอาหารและโภชนาการ
  สาขางานอาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)
       
ประเภทวิชาศิลปกรรม
  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  
  สาขางานดิจิทัลอาร์ต