หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีพุทธศักราช 2563 ระยะเวลา 3 ปี
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางานการบัญชี
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขางานการตลาด
  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  สาขางานการจัดการสำนักงาน
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สาขาวิชาการโรงแรม
  สาขางานการโรงแรม
     
ประเภทวิชาคหกรรม
  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
  สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  สาขางานอาหารและโภชนาการ
     
ประเภทวิชาศิลปกรรม
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
     
     
     
หลักสูตรระยะสั้น
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  สาขาวิชาคหกรรม
  สาขาวิชาศิลปกรรม
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ