ติดต่อสถานศึกษา

.........................................................................................................................

ข้อมูลในการติดต่อกับสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0-7333-3000

โทรสาร  : 0-7333-6185

เว็บไซต์  : www.pnvc.ac.th