งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

.........................................................................................................................

- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (SAR 59)

- ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185