.........................................................................................................................

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

.........................................................................................................................

- กลุ่ม Acc No1

- กลุ่ม Active

- กลุ่ม Art Teacher TA TA

- กลุ่ม F&N @ pnvc

- กลุ่ม Marketing 4.0

- กลุ่ม Power Team

- กลุ่ม Power Time

- กลุ่ม Secretary

- กลุ่ม Smart TT

- กลุ่ม โรงแรม

- กลุ่ม บัญชี4.0

 

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185