ข่าวประชาสัมพันธ์

.........................................................................................................................

12-15 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์