[9 กันยายน 2563] รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [ดูเพิ่มเติม]
[21 กรกฎาคม 2563]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ดูเพิ่มเติม]
[17 มิถุนายน 2563]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน [ดูเพิ่มเติม]
[4 มิถุนายน 2563] ประกาศเรื่อง ขั้นตอนการรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 [ดูเพิ่มเติม]
[2 มิถุนายน 2563]
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม ขยายเวลา) [ดูเพิ่มเติม]
[1 มิถุนายน 2563]
ประกาศเรื่อง ตารางการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [ดูเพิ่มเติม]
[1 มิถุนายน 2563] ประกาศเรื่อง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [ดูเพิ่มเติม]
[26 พฤษภาคม 2563] ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการงานทะเบียนและวัดผล ประจำภาคเรียน 1/2563 [ดูเพิ่มเติม]