>>กระทรวงศึกษาธิการ
>>สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
>>วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
>> วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
>>วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
>>วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและ
ประมงปัตตานี
>>วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
แสดงความห่วงใยและชี้แจ้งเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ และหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570)
โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมภูผาเพชร โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา[ดูเพิ่มเติม]

ข่าว Update !! กิจกรรม

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันโดยอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และอาชีวศึกษานราธิวาส ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททีม ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันโดยวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีสากลและวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันโดยวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะดำเนินงานในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2564
ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ดำเนินการโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุมาลี ขาวแสง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นำนางสาวนัสริน สาแม นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้ารับการตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร)
และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรังฯ พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรังฯ และครูประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้รับรางวัลจาก การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ซึ่งเข้ารับรางวัล ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินโครงการ "การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม จันทรชิต อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัย [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ท่านผู้มีเกียรติ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากท่านคณะกรรมการประเมิน
ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัย [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังและให้กำลังใจ นายปนัส ศรีภูวนาถ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ในโอกาสรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รองประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะกรรมการตัดสินการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิด ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับลงทะเบียนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่ผู้ประสานงาน/จัดเก็บข้อมูล THAIINVENTION.NET ของอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบการประเมินรูปแบบออนไลน์ Google Meet การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับการประเมินความพร้อมการขออนุมัติเปิดสาขาวิชาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2565 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับ และรับการประเมินจากคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (EXCELLENT CENTER) [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวกวิสรา อับดุลลาติฟ ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมการจัดทำคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และจัดทำเครื่องมือทดสอบมาตรฐานดิจิทัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัดสงขลา [ดูเพิ่มเติม]
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าคณะวิชา นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และ Line Group ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ส่งนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และเพิ่มความมั่นคงทางอาชีพสำหรับเยาวชนในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีครูประจำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ Smart Classroom (625) [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการประชุมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูภาควิชาดิจิทัลกราฟิก และภาควิชาการโรงแรม เข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการประเมิน นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็นตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (EXCELLENT CENTER) [ดูเพิ่มเติม]
[ดูกิจกรรมย้อนหลัง]

หน้า 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20

 
 
       
 
 
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564[ดูเพิ่มเติม]
>>จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2564[ดูเพิ่มเติม]
>>จดหมายข่าวี ประจำสัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>>จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>> จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
>>> จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2563
>>> จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2563
>>> จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 

[27-03-63]รายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา2563
[27-03-63]ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชัวคราว ทำหน้าทีสอน
[25-03-63]ประกาศการดำเนินการเกียวกับ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2563
[19-02-63]รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563
[12-02-63]กำหนดการปฏิทินงานทะเบียน และงานวัดผล ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563
[ข่าวย้อนหลัง]
[14-05-63] เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562
[30-03-63] ตารางกำหนดการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[23-03-63] ตารางกำหนดการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[20-03-63] กำหนดสงเล่มวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที2 ปีการศึกษา2562
[ข่าวย้อนหลัง]
>>>
>>>
[ข่าวย้อนหลัง]
>>>
>>>
[ข่าวย้อนหลัง]