ข่าวเด่นวันนี้ :
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยนายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมนพเก้า (ชั้น 2) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
 
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
ทีมข่าว NBT ยะลา สัมภาษณ์ นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึ กษาปัตตานี เกี่ยวกับความสำเร็จของผลิต ภัณฑ์โรตีกรอบ ที่สามารถสร้างงานให้ศิษย์เ ก่าและคนในชุมชนซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่จัง หวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 
31 มกราคม 2563 เวลา ผอ.สาธิตา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
การจัดกิจกรรมดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายณัฏฐพลทีปสุวรรณในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 #ขอขอบคุณ ภาพ: ครูฉัตรชัย
 
ข่าวสาร บริหารทรัพยากร :
[19-02-63]รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563
[12-02-63]กำหนดการปฏิทินงานทะเบียน และงานวัดผล ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563
ข่าวสาร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา :
[19-02-63]กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 
ข่าวสาร ฝ่ายวิชาการ :
 
ข่าวสาร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ :
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม :-